Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Cel studiów:
Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Program studiów obejmuje:

Forma zaliczenia:

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena od osoby:  3200 zł brutto (płatność jednorazowa)

                          1700 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach)

360 zł brutto – opłata miesięczna (płatność w 10 lub 12 ratach)

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE (poniżej) lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
BZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

Prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy – od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30; sekretariat, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub o przesłanie dokumentów na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE