Controlling i rachunkowość zarządcza

Cel:
Celem Studiów podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny przez analizę przypadków, symulacje, liczne zdania najnowszych rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Podczas zajęć słuchacze poznają możliwości różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu w ujęciu strategicznym i operacyjnym.
W sposób szczególny zostaną przedstawione zależności między czynnikami jakościowymi, takimi jak satysfakcja klienta, zadowolenie pracownika a wynikami działalności jednostek gospodarczych.

Adresaci:
studia skierowane są do osób, które:
• są odpowiedzialne w jednostkach gospodarczych za zarządzanie przychodami i kosztami,
• są właścicielami jednostek gospodarczych,
• chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu,
• chcą przekwalifikować się zawodowo, np. absolwenci kierunków nieekonomicznych, nauczyciele,
• chcą zrozumieć gdzie są źródła sukcesów i porażek w ich jednostkach gospodarczych.

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

Wykładowcy:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i controllingu. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling.

Ramowy program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu:
Definicja i typologia rachunkowości i controllingu
Koszty i pojęcia bliskoznaczne
Przychody i pojęcia bliskoznaczne
Klasyfikowanie kosztów i przychodów w rachunkowości zarządczej i controllingu
Koszty i przychody w prawie podatkowym
Informacje niefinansowe w systemie rachunkowości i controllingu

 1. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji:
  Istota i organizacja rachunkowości finansowej
  Dokumentacja jako źródło informacji
  Inwentaryzacja
  Oprogramowanie finansowo-księgowe
  Księgi rachunkowe
  Sprawozdanie finansowe
 2. Strategiczna rachunkowość zarządcza:
  Charakterystyka strategicznej rachunkowości zarządczej
  Strategiczna karta wyników
  Rachunek kosztów docelowych
  Rachunek kosztów cyklu życia produktu
  Rachunkowość w zarządzaniu jakością
  Rachunkowość a nowe koncepcje zarządzania
 3. Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności:
  Podział kosztów na stałe i zmienne
  Jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych
  Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
  Analiza progu rentowności
  Krótkookresowe rachunki decyzyjne oparte na podziale kosztów na stałe i zmienne
 4. Budżetowa metoda zarządzania:
  System budżetowania w przedsiębiorstwie
  Budżetowanie a funkcje zarządzania
  Procedury i metody budżetowania
  Budżety operacyjne
  Budżety finansowe
  Budżety inwestycyjne
 5. Controlling zasobów ludzkich:
  Istota controllingu zasobów ludzkich
  Instrumenty controllingu zasobów ludzkich
  Organizacja controllingu zasobów ludzkich w jednostce gospodarczej
 6. Procesowa rachunkowość zarządcza:
  Identyfikacja procesów i działań
  Mapowanie procesów
  Analiza procesów i działań
  Rachunek kosztów działań
  Zarządzanie kosztami działań
  Zasobowo-procesowy rachunek kosztów
  Rachunek kosztów działań sterowany czasem
 7. Controlling podatkowy:
  System podatkowy w Polsce
  Controlling podatkowy – podatek dochodowy od osób fizycznych
  Controlling podatkowy – podatek dochodowy od osób prawnych
  Controlling podatkowy – podatki i opłaty lokalne
  Controlling podatkowy – podatek VAT
 8. Controlling projektów:
  Planowanie projektu
  Budżetowanie projektu
  Inne instrumenty controllingu projektu
  Kontrola projektu
  Zarządzanie zespołem projektowym
 9. Controlling działalności marketingowej:
  Działalność marketingowa przedsiębiorstwa i system informacji marketingowej
  Budżetowanie działalności marketingowej
  Analiza SWOT w controllingu działalności marketingowej
  Analiza ABC w controllingu działalności marketingowej
  Klasyfikacja XYZ w controllingu działalności marketingowej
 10. Rachunek odpowiedzialności w controllingu:
  Istota rachunku odpowiedzialności
  Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności
  Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje
  Ośrodki odpowiedzialności za wynik finansowy
  Ośrodki odpowiedzialności za przychody, koszty, wpływy i wydatki
 11. Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa:
  Istota i pomiar wartości przedsiębiorstwa
  Mierniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa
  Controlling strategiczny w zarządzaniu przez wartość
  Controlling operacyjny w zarządzaniu przez wartość
 12. Systemy informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu:
  Przegląd oprogramowania wspomagającego rachunkowość zarządczą i controlling
  Możliwości wykorzystania Excela w rachunkowości zarządczej i controllingu
  Wybrane narzędzia informatyczne dedykowane dla rachunkowości zarządczej i controllingu

Forma zaliczenia:

Egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień programowych

Liczba godzin: 190

Czas trwania: 2 semestry

Cena od osoby:  3600 zł brutto (płatność jednorazowa)

1900 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach)

400 zł brutto – opłata miesięczna (płatność w 10 lub 12 ratach)

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE (poniżej) lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
BZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

Prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy – od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30; sekretariat, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub o przesłanie dokumentów na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE