Kadry i płace prawo i praktyka

Nabór zgłoszeń na studia trwa do 30.09.19 r.

 

Cel studiów:
Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Adresaci:
Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe.

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym.

Wykładowcy:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami spraw kadrowo-płacowych. Posiadają wieloletnią praktykę gospodarczą, są jednocześnie znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych, szkoleń i treningów doskonalących. Dynamiczna i aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.

 

Program studiów:

 

 1. Pracownicze formy zatrudnienia
  Stosunku pracy (podmiot, przedmiot, treść)
  Umowy o pracę – rodzaje
  Kształtowanie treści umowy o pracę
  Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
  Zatrudniania z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych
  Analiza wzorców umownych

 

 1. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
  Umowy cywilnoprawne na podstawie których może być świadczona praca
  Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Samozatrudnienie
  Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego: umowa o pracę tymczasową, telepraca
  Analiza wzorców umownych

 

 1. Urlopy i uprawienia rodzicielskie
  Urlopy
  Uprawnienia macierzyńskie
  Uprawnienia ojcowskie
  Zasady zatrudniania kobiet w ciąży
  Analiza wzorców dokumentacji

 

 1. Ustanie stosunku pracy
  Rozwiązanie stosunku pracy

 

 1. Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
  Wygaśnięcie umowy o pracę
  Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
  Analiza wzorów dokumentów oraz orzecznictwa związanych z rozwiązaniem umowy o pracę (warsztaty)

 

 1. Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia
  Negocjowanie z podmiotami indywidualnymi
  Negocjowania z podmiotami zbiorowymi
  Mediacje w stosunkach pracy

 

 1. Czas pracy
  System, rozkład oraz okres rozliczeniowy czasu pracy
  Planowanie czasu
  Praca w godzinach nadliczbowych
  Czas pracy szczególnych grup zawodowych
  Dokumentowanie czasu pracy
  Analiza orzecznictwa i interpretacji prawnych
  Czas pracy w warunkach szczególnych
  Planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – warsztat

 

 1. Stosunek pracy – wybrane problemy
  Związki zawodowe w zakładzie pracy.
  Zwolnienia grupowe
  Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
  Zasady zatrudniania cudzoziemców
  Tajemnice: służbowa, zastrzeżona, poufna, państwowa
  Obieg dokumentów związanych z tajemnicami
  Akty prawa wewnętrznego

 

 1. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
  Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  Akta osobowe pracownika
  Pozostałe dokumenty dotyczące stosunku pracy (karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy)
  Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  Wzorcowa dokumentacja – analiza

 

 1. Odpowiedzialność pracodawcy
  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Odpowiedzialność za działania wbrew obowiązkowe zbiorowego prawa pracy
  Odpowiedzialność za niedopełnienie wytycznych BHP
  Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  Inne należności pobierane przez ZUS
  Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypadkowego
  Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
  Dokumentowanie ubezpieczeń

 

 1. Płace i ewidencja księgowa
  Składniki i systemy wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za czas choroby, niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, porę nocną
  Termin, forma, miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę
  Potrącenia i odprawy
  Podróże służbowe
  Zagadnienia podatkowe
  Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych
  Inne podatki (VAT, od nieruchomości)

 

 1. Ubezpieczenie Społeczne i świadczenia socjalne
  Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających ubezpieczeniu
  Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie prawa do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków)
  Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
  Zagadnienia obowiązkowych wpłat na PFRON

 

 1. Ubezpieczenie zdrowotne
  Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i finansowania składek
  Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa obliczanie
  Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

 

 1. Kontrola w sprawach kadrowo-płacowych
  Przygotowania do kontroli
  Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

Forma zaliczenia:

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena od osoby:  3400 zł brutto (płatność jednorazowa)

1800 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach)

380 zł – opłata miesięczna (płatność w 10 lub 12 ratach)

Wymagane dokumenty

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE (poniżej) lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
BZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

Prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy – od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30; sekretariat, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub o przesłanie dokumentów na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE