Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Cel:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu  przygotowywania i rozliczania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem wiedzy w zakresie aplikowania o środki strukturalne.

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dającą możliwość efektywnego aplikowania o środki europejskie. Słuchacze wyposażeni zostaną w praktyczne umiejętności przygotowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy strukturalnych.

Program ramowy: 

Forma zaliczenia: Wniosek aplikacyjny

Liczba godzin: 180 h

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena od osoby:   3600 zł brutto (płatność jednorazowa);

                           1900 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach);

                           400 zł brutto miesięcznie (płatność w 10 lub 12 ratach).

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE (poniżej) lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
BZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

Prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy – od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30; sekretariat, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub o przesłanie dokumentów na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE