Rachunkowość budżetowa

Cel:
poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Adresaci:
studium adresowane jest do osób pełniących funkcje głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo – księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach. Ponadto do udziału w Studium zapraszamy osoby przygotowujące się do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego, stosownie do ustawy o finansach publicznych.

Ramowy program:

 

Forma zaliczenia:

Liczba godzin: 200

Czas trwania studium: 2 semestry

Cena od osoby:  3400 zł brutto (opłata jednorazowa)

1800 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach)

380 zł brutto – opłata miesięczna (płatność w 10 lub 12 ratach)

Wymagane dokumenty

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE (poniżej) lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
BZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

Prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy – od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30; sekretariat, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub o przesłanie dokumentów na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE