Rachunkowość i podatki pod podstaw

Nabór zgłoszeń na studia trwa do 30.09.19 r.

Cel studiów:

Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości
i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne informacje i umiejętności przydatne w życiu codziennym (podatki) oraz przy prowadzeniu swojej mikrofirmy (podatki
i systemy ewidencji podatkowej), jak i w pracy zawodowej na różnych stanowiskach (rachunkowość i podatki).

 

Adresaci: 

studia skierowane są do osób, które:

 

Studenci po ukończeniu studiów podyplomowych nabędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 

 

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów
i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych
z zakresu rachunkowości i podatków. W praktyczny sposób przekażą wiedzę
i umiejętności słuchaczom. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych Podstawy rachunkowości i podatków.

 

Ramowy program studiów:

 1. Obowiązki ewidencyjne w przedsiębiorstwach:
  Podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Podmioty zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Typy ewidencji podatkowych
  Akty prawne regulujące ewidencje księgowe i podatkowe w przedsiębiorstwach
  Podstawowe terminy z zakresu rachunkowości:
  Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych
  Koszty i pojęcia bliskoznaczne
  Przychody i pojęcia bliskoznaczne
  Wycena w systemie rachunkowości
  Terminy księgowe w języku potocznym i fachowym
  Dokumentacja księgowa
 2. System podatkowy w Polsce:
  Klasyfikacja podatków w Polsce
  Podstawowe terminy z zakresu podatków
  Elementy postępowania podatkowego
  Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze
  Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych,
  Postępowanie egzekucyjne, prawo karno-skarbowe
 3. Zryczałtowane formy opodatkowania:
  Kto może być objęty kartą podatkową
  Zasady ustalania podatku na kracie podatkowej
  Obowiązki osoby objętej karta podatkową
  Przedmiotowy i podmiotowy zakres ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
  Ustalanie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w ewidencji przychodów
 4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
  Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania na zasadach ogólnych
  Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Zasady ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  Inwentaryzacja a zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 5. Pozostałe ewidencje u mikro i małych przedsiębiorców:
  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Ewidencja przebiegu pojazdów i koszty eksploatacji
  Ewidencja podatku VAT
  Pozostałe ewidencje
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób fizycznych
  Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
  Ulgi i odliczenia
  Obowiązki płatnika
  Deklaracje podatkowe
 7. Podatek dochodowy od osób prawnych:
  Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób prawnych
  Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
  Ulgi i odliczenia
  Obowiązki płatnika
  Deklaracje podatkowe
 8. Podatek VAT
  Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku VAT
  Moment powstania obowiązku podatkowego
  Ustalanie wartości podatku naliczonego i należnego
  Rozliczenia z urzędem skarbowym
  Dokumentacja podatku VAT
  Deklaracje podatkowe
 9. Elementy rachunkowości finansowej:
  Składniki bilansu
  Składniki rachunku zysków i strat
  Dokumentacja księgowa
  Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat
  Organizacja rachunkowości
  Konto księgowe i zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych
  Ewidencja operacji bilansowych i wynikowych
  Ustalanie wyniku finansowego
  Zadania typu „od bilansu do bilansu”
 10. Sprawozdawczość finansowa:
  Zakres sprawozdania finansowego
  Odbiorcy sprawozdania finansowego
  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Informacja dodatkowa
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Sprawozdanie z działalności
 11. Podatki i opłaty lokalne:
  Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi
  Zasady ustalania wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Podatek od nieruchomości
  Podatek rolny
  Podatek od środków transportowych
  Podatki i opłaty ekologiczne
  Pozostałe podatki i opłaty
 12. Parapodatki (ZUS):
  Rodzaje ubezpieczeń
  Zasady podlegania ubezpieczeniom
  Zasady ustalania składek i podstawy ich wymiaru
  Dokumentacja ZUS
  Zasady kontroli wykonania zadań z zakresu ubezpieczeń ZUS

 

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 195

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena od osoby:   3400 zł brutto (płatność jednorazowa);

1800 zł brutto – opłata semestralna (płatność w 2 ratach);

380 zł brutto – opłata miesięczna (płatności w 10 lub 12 ratach).

 

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub (druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
WZ WBK z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów podyplomowych

 

Prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych do siedziby PTE
w Bydgoszczy
– od pondz. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30, sekretariat, ul. Długa 34 w Bydgoszczy lub o przesłanie pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy; ul. Długa 34; 85 – 034 Bydgoszcz.

 

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE