Rachunkowość

Podyplomowe Studium "Rachunkowości"

Do 30 września 2021 r. prowadzony jest nabór na studia  Podyplomowe Rachunkowości.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do udziału w Podyplomowym Studium Rachunkowości.

Cel studiów –

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym, kadrowo-płacowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej. Do atutów studiów można zaliczyć zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty) przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym, a także zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej.

Adresaci studiów –


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy deregulacyjnej od  nie są wydawane Certyfikaty księgowe przez Ministra Finansów.

Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagane są:

* pełna zdolność do czynności prawnych,
* posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
* niekaralność.

Ramowy program przedmiotowy –

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2021 r., a zakończą się we wrześniu 2022 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i w soboty.

Liczba godzin: 180

Zajęcia odbywają się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy ul. Długa 34.

Program Studiów.

Egzaminy z przedmiotów

Aplikowanie na studia –

Cena studiów – 4 200 złotych

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

– kwestionariusz osobowy,

– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

– odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na XXVII edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście –

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie –

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość (w  Bydgoszczy)

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Obsługa administracyjna studiów –

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 513
tel. (61) 856 92 37, 856 92 39, 856 90 88

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji –

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów –

dr Ewa Różańska

e-mail: ewa.rozanska@ue.poznan.pl

Aplikowanie na studia jest dostępne na stronie Uniwersytetu – podyplomowe.ue.poznan.pl