Rachunkowość

Podyplomowe Studium "Rachunkowości"

Do 30 wrzesnia 2018 r. prowadzony jest nabór na studia  Podyplomowe Rachunkowości

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do udziału w Podyplomowym Studium Rachunkowości.

Studium przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Celem Studium jest dostarczenie wiedzy i umiejętności  praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.
Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym, kadrowo-płacowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej.
Do atutów studiów można zaliczyć zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty) przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym, a także zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy deregulacyjnej od  nie są wydawane Certyfikaty księgowe przez Ministra Finansów.

Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagane są:

* pełna zdolność do czynności prawnych,
* posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
* niekaralność.

Ramowy program przedmiotowy:

• Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
• Rachunkowość finansowa, 54 godz.,
• Kadry i płace w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
• Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
• Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
• Sprawozdawczość i auditing, 10 godz.,
• Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
• Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
• Seminarium podyplomowe, 11 godz..

Egzaminy:

• Rachunkowość finansowa,
• Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie,
• Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

W trakcie Studium słuchacze uczestniczą również w seminariach, w ramach których przygotowują prace podyplomowe. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej. Absolwenci Studium otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Czas trwania studium: zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki i soboty. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po 10 miesiącach zajęć studium zakończy się obroną pracy dyplomowej.

Liczba godzin 180. Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2017r., a zakończą się we wrześniu 2018r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i w soboty w Bydgoszczy, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34 – Dom Ekonomisty.

Koszt uczestnictwa – 3900.00 zł

Opłatę można uiścić:

jednorazowo,
w dwóch ratach,  po 1950 zł za semestr,
w czterech ratach,  po 975 zł.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych. Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP – dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line poprzez stronę http://podyplomowe.ue.poznan.pl na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają  następujące dokumenty:
• zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
• kwestionariusz osobowy,
• odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu
• osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
• dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
• kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
• dwie średnie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości w terminie podanym podczas rejestracji w systemie lub w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

osobiście
Sekretariat Katedry Rachunkowości
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 8.00-15.00

listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość (w Bydgoszczy)

osobiście (od pon. do pt. od 07.30 do 15.30) lub listownie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do załlaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).
Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).
Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji
Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.
Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów
Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.
Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik studiów
dr Ewa Różańska, e-mail: ewa.rozanska@ue.poznan.pl

Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba – ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny – al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych w Poznaniu w Katedrze Rachunkowości prowadzą:
– mgr Ewa Budniak
– mgr Karolina Szubert

Strona internetowa http://www.katrach.ue.poznan.pl

Koszt reaktywacji studiów to 500 zł. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.