Kadra dydaktyczna

EWA ADAMCZAK

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomia (specjalność rachunkowość i skarbowość). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej. Od 2008 r. pracuje na stanowisku Głównej Księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Praktyk, wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości finansowej, budżetowej, zagadnień kadrowo – płacowych. Wykładowca na Politechnice w Bydgoszczy, Akademii Kujawsko-Pomorskiej, trener na szkoleniach unijnych – zagadnienia kadrowo-płacowe, wykładowca na studiach podyplomowych rachunkowość budżetowa. Wieloletni współpracownik PTE w Bydgoszczy. Posiada certyfikat księgowego oraz kwalifikacje pedagogiczne.


 

AGNIESZKA BARTOSZAK

Absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) kierunku Telekomunikacja, specjalność Urządzenia Cyfrowe i Systemy Kontrolno-Pomiarowe. Nauczyciel akademicki związany od 2000 r. z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W latach 2015 – 2019 pracowała również jako specjalista ds. analiz i wdrożeń oprogramowania, w dziale IT Wyższej Szkoły Gospodarki.

Specjalizuje się w MS Excel, szkoląc na każdym poziomie zaawansowania, łącznie z jego nowoczesnymi narzędziami – POWER QUERY, POWER PIVOT. Uczy również korzystania z pozostałych aplikacji biurowych –  Word, PowerPoint, Access. Jest certyfikowanym egzaminatorem Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie ECDL (Base, Core, e-Urzędnik). Od ponad 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym- Oddział w Bydgoszczy prowadząc szkolenia z programu MS Excel oraz MS Word na różnych poziomach zaawansowania.


 

ANDRZEJ BUGALSKI

Radca prawny (Bd-943). Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację administracyjną (Urząd Miasta Bydgoszczy) i sądową (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy).

Od przeszło trzydziestu lat zajmuje się zawodowo sprawami z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy; postępowaniami przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz odpowiedzialnością wykroczeniową i karną.

Jako wykładowca współpracował z:
– Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu;
– Naczelną Organizacją Techniczną w Bydgoszczy;
– Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Wyższym Prymasowskim Seminarium Duchownym;
– Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy;
– Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa w Bydgoszczy;
– Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy


 

BOŻENA CIESIELSKA

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, gdzie była zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. poradnictwa prawnego i skarg.

W czasie praktyki zawodowej zajmowała  się różnymi aspektami prawa pracy. Przez kilka lat pracowała m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  w Bydgoszczy jako inspektor wojewódzki ds. kadr i szkolenia – gdzie odbyła specjalistyczne szkolenie dla trenerów szkoleń prowadzone przez wykładowców i trenerów z Wlk. Brytanii. Jako wykładowca współpracowała m.in. z: Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, WSG w Bydgoszczy oraz PTE – Oddział w Bydgoszczy.


 

ŁUKASZ LEWANDOWSKI

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, zdał egzamin radcowski.  Jest uczestnikiem szkoleń z zakresu prawa gospodarczego organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, a jednocześnie prowadzi szkolenia z zakresu: prawa handlowego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa pracy. Ponadto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy i informacji prawnej dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

Od przeszło 15 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy jako prowadzący zajęcia z tematyki: prawo gospodarcze: prywatne, publiczne; prawo pracy; zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej; prawo cywilne i handlowe.

Jest ekspertem w projektach unijnych z zakresu: prawa pracy, Kodeksu Prawa Administracyjnego, Kodeksu Spółek Handlowych, prawa cywilnego i gospodarczego, praw konsumenta,  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE, przeprowadzenia badań dot. usług reintegracji społecznej i zawodowej, poradnictwa prawnego i obywatelskiego w tym: dla cudzoziemców, osób bezrobotnych, młodocianych zagrożonych wykluczeniem, ofiar przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy społecznej.

Prowadził poradnictwo prawne dla seniorów w ramach DDP oraz miał wystąpienia o tematyce prawnej na kilku Forach Seniora organizowanych przez Gazetę Pomorską


 

KRZYSZTOF MAŚLANKOWSKI

Uzyskał stopień dra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymał
nagrodę I stopnia Rady Naukowej SKwP za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Był członkiem Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji. Jest doradcą podatkowym – posiada licencję Ministerstwa Finansów. Uzyskał kwalifikacje głównego księgowego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Ukończył studia MBA (Wyższa Szkoła Bankowa/Franklin University Columbus Ohio), podyplomowe studia: „Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych” (Akademia Leona Koźmińskiego), „Metody wyceny spółki kapitałowej” (Szkoła Główna Handlowa), studia magisterskie o specjalności „Rachunkowość i analiza finansowa” (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi).

Przeszło 7 lat pracował na stanowisku Adiunkta Katedry Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej Toruń/Bydgoszcz oraz był Dyrektorem Programu MBA. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jego główne specjalizacje w zakresie prowadzonych szkoleń obejmują: zarządzanie wartością spółki, finanse korporacyjne, rynek kapitałowy, strategie inwestycyjne, finansowanie i wycenę przedsiębiorstw, analizę finansową, MSR/MSSF/USGAAP.

Przez prawie 10 lat był Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej do Rad Nadzorczych w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym samym okresie był Naczelnikiem Wydziału Analiz Przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był organizatorem, koordynatorem kadry i prowadzącym na ponad 150 kursach do rad nadzorczych.

Przewodniczący Rad Nadzorczych: Lubelski Węgiel “Bogdanka”, Aircraft Maintenance Services, Ares, PHF, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw (rachunkowość, podatki, controlling, analiza finansowa, budżetowanie).


 

DARIUSZ PIOTROWSKI

Uzyskał stopień dra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2004 roku jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jest autorem ponad 60 artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: transformację cyfrową, etykę w bankowości, rynek kapitałowy oraz finanse publiczne. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Od roku 2015 pełni punkcję Wiceprezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy.


 

Menu