Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym , ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.
PTE jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (The International Economic Association).

Cele statutowe PTE:

Są one realizowane poprzez:

Menu