Lokalna Strategia Rozwoju

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

LSR stanowi podstawę do realizacji instrumentu RLKS. Jest wyznacznikiem przyjętych przez LGD kierunków planowanych działań przyczyniających się do realizacji celów LSR, a określonych w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz na podstawie wniosków płynących od mieszkańców danego obszaru podczas powstawania LSR. Jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Aktualnie powołany do tego celu zespół roboczy rozpoczął pracę nad opracowaniem Strategii. Intensywne pracę, połączone z konsultacjami społecznymi potrwają do końca lutego 2016 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 oraz ustawy RLKS, lokalna strategia rozwoju musi zawierać następujące elementy:

W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;

f5996f8d49

Menu