Władze

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Organami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania – Dwie Rzeki są:

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu oraz od 2 do 6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.

W skład Rady wchodzą:

 • Miasto Bydgoszcz
 • Pracodawcy Pomorza i Kujaw – Związek Pracodawców
 • Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju
 • Anna Rutkowska
 • Ewa Joanna Chmara
 • Fordoński Klub Sportowy – Wisła Fordon
 • Galeria Inspiracji
 • Kalemba Robert Dawid
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców – Lewiatan
 • Nowicka Daria
 • Paweł Hryncewicz
 • Piekut Mikołaj
 • Stabińska Agnieszka Dagmara
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet – Gineka
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od innych władz Stowarzyszenia i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą

 • Aldona Małgorzata Molesztak
 • Anna Leszczyńska
 • Joanna Janiszewska

f5996f8d49

Menu