AKTUALNE DOKUMENTY – Rozliczanie otrzymanego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą”

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umową o udzieleniu wsparcia finansowego każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe jest zobowiązany do rozliczenie otrzymanych środków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenie wydatkowania środków finansowych określonego w w/w Umowie.

Rozliczenie środków następuje poprzez:

a)     złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem,

b)     złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej i liczby zakupionych sztuk.

Formularz szczegółowego zestawienia towarów lub usług, wzór oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z biznesplanem, a także wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (dla Uczestników, którzy w biznesplanie zadeklarowali, że będą płatnikami VAT) w zakładce Projektu.