Dotacje na działalność gospodarczą

IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W TORUNIU OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „BIZNES NA OBCASACH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Kto może brać udział w projekcie ?
Osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. Kobiety powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 rok życia)
2. Mieszkające lub/i uczące się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
3. Bezrobotne (tj. wpisane do rejestru osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy)  lub bierne zawodowo (nie pracujące i nie będące bezrobotnymi)

Co jest przedmiotem projektu ?
•    Udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego w obszarze rozwijania przedsiębiorczości
•    Udzielenie wsparcia finansowego w otworzeniu działalności gospodarczej (dotacja do 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę wg GUS)
•    Udzielenie wsparcia pomostowego w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Liczba osób wyłoniona do projektu: 60 kobiet
NABÓR W OKRESIE: 28.06.2017 – 09.08.2017
FORMA ZGŁOSZENIA:  wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, który jest częścią pakietu rekrutacyjnego
ZGŁOSZENIA można składać:

1. osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Biznes na obcasach” w formie papierowej
w godzinach od 8.00 do 16.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w biurze Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 41

lub

2. za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – Biznes na obcasach” (decyduje data wpływu do adresata)

Pakiet rekrutacyjny http://www.iph.torun.pl/strona-143-Biznes_na_obcasach+Biznes_na_obcasach.html

Masz więcej pytań ?
Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu
e-mail: biznesnaobcasach@iph.torun.pl
tel.: +56 658 62 90