I NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, iż I nabór Kandydatów na Uczestników Projektu „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzony będzie w 10 Punktach Wspierania Przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 05.10.2010 – 18.10.2010.

Kandydaci na Uczestników Projektu „Zostań przedsiębiorcą” przed wypełnieniem i złożeniem Formularza zgłoszeniowego zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi, w tym w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników Projektu oraz z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Formularz zgłoszeniowy, Karta oceny Formularza zgłoszeniowego, Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajdują się w zakładce Do pobrania.

Formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach powinien być złożony osobiście, drogą pocztową lub kurierem w jednym z 10 Punktów Wspierania Przedsiębiorczości (PWP) działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

UWAGA BIURO PROJEKTU NIE PRZYJMUJE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Za datę dostarczenia dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu Formularza zgłoszeniowego do wybranego PWP, a nie datę stempla pocztowego. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony komputerowo, w języku polskim i podpisany przez Kandydata.

Rekrutację w I naborze prowadzić będzie 10 Punktów Wspierania Przedsiębiorczości:

PWP Bydgoszcz-Śródmieście, PWP Fordon, PWP Włocławek, PWP Toruń, PWP Inowrocław, PWP Żnin, PWP Tuchola, PWP Chełmno, PWP Brodnica, PWP Płużnica. Dane adresowe poszczególnych PWP znajdują się w zakładce Rekrutacja.

I nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu trwać będzie w okresie 05.10.2010 – 18.10.2010 (do godz. 14.00).

Szczegółowe informacje nt. Projektu „Zostań przedsiębiorcą” można uzyskać w każdym z 10 Punktów Wspierania Przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Biurze Projektu pod nr tel. (52) 327-76-59, ul. Długa 34 w Bydgoszczy. Biuro Projektu nie prowadzi rekrutacji, tj. nie przyjmuje Formularzy zgłoszeniowych.

Projekt „Zostań przedsiębiorcą” skierowany jest do osób zameldowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które starają się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 64 lat bez względu na stan zatrudnienia, które nie prowadzą i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby defaworyzowane na rynku pracy, tj.:

– kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

– osoby do 25 roku życia,

– osoby po 45 roku życia,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby bezrobotne,

– osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące lub kształcące się),

– osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Realizatorem projektu „Zostań przedsiębiorcą” jest partnerstwo pięciu instytucji. Są to:
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – lider projektu
– Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
– Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
– Centrum Rozwoju Progres Tuchola

Projekt „Zostań przedsiębiorcą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Partnerami, na podstawie Umowy nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.