Informacja o wyniku zapytania ofertowego – wybór wykonawcy robót budowlanych

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczącego postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych w projekcie „Bydgoskie Centrum Specjalistycznych Usług Biznesowych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i przemysłów kreatywnych” planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Zgodnie z pkt. 7 Zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”, zgodnie z tym ze względu na brak zawarcia umowy o dofinansowanie projektu na dzień 09.01.2019 r. podjęto decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W wyniku przeprowadzanego postepowania nie dokonano wyboru wykonawcy. W ramach postępowania wpłynęły trzy oferty tj.:

MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur
ul. Polna 12, Kołaczkowo
89-200 Szubin
Data wpływu oferty: 31.12.2018 r.
Cena: 109 000,00 zł

”BUDMAR” Firma Usługowa – Marcin Matłosz
ul. Kozielec 19, Biskupice
87-152 Łubianka
Data wpływu oferty: 31.12.2018 r.
Cena: 67 501,50 zł

Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marsa 56A
04-242 Warszawa
Data wpływu oferty: 29.12.2018 r.
Cena: 64 534,41 zł