Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w 2008 r.

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w dniu 10 grudnia 2008 r. w Operze Nova w Bydgoszczy zorganizował konferencję pt: „Pierwsze rezultaty wdrażania w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – podsumowanie roku 2008”.

Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni oraz placówek oświatowych zainteresowani stanem wdrażania działań w 2008 r. oraz planami na rok kolejny w ramach regionalnego komponentu województwa kujawsko-pomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizację POKL dla poszczególnych priorytetów prezentowali przedstawiciele regionalnych Instytucji Pośredniczących: Michał Heller – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Maciej Smolarek – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Piotr Bugajski – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Kolejnym elementem konferencji było przedstawienie 4 najciekawszych projektów w opinii Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy, po jednym z każdego priorytetu. Konkurs po raz drugi zorganizował Regionalny Ośrodek EFS aby promować i upowszechniać „dobre praktyki” obecnie realizowane w naszym województwie. Projekty, spośród wielu realizowanych, wybrano biorąc pod uwagę zaangażowanie w nich kilku partnerów, pionierskimi działaniami, pomysłowość realizacji działań oraz dobrą diagnozę potrzeb beneficjentów ostatecznych. Prezentacje miały na celu wyróżnienie najlepszych oraz przekazanie innym uczestnikom konferencji praktycznych wskazówek i pomysłów, które mogą być wykorzystane w aplikowaniu na kolejne konkursy.

Cztery nagrodzone miejsca zdobyły:

Konferencja była znakomitą okazją dla wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów inicjujących przyszłe partnerstwa, możliwością rozmowy oraz zadawania indywidualnych pytań przedstawicielom instytucji pośredniczących naszego regionu.