LISTY RANKINGOWE II NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Komisja Rekrutacyjna projektu „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Partnerami w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe dla poszczególnych Punktów Wspierania Przedsiębiorczości (PWP). Listy dostępne są również w poszczególnych PWP na terenie województwa.

 UWAGA: Na listach nie ma nazwisk osób, których formularze zgłoszeniowe nie przeszły pozytywnej oceny formalnej lub nie spełniły minimum punktowego, wynoszącego 13 punktów z oceny merytorycznej.

Zgodnie z założeniami projektu w II naborze zakwalifikowano na rozmowy z doradcami zawodowymi dla Punktów Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – Śródmieściu i Inowrocławiu po 28 osób z najwyższymi średnimi ocenami za część B i C karty oceny formularza zgłoszeniowego, a dla Punktów Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy, Brodnicy, Tucholi i Włocławku po 26 osób z najwyższymi średnimi ocenami za część B i C karty oceny formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w rozmowie z doradcą zawodowym osoby znajdującej się na liście podstawowej w danym PWP, do rozmów zaproszone będą kolejne osoby z list rezerwowych.

W przypadku, gdy więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy uzyskał identyczną średnią notę z punktów B i C, tworząc ranking, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejno uwzględniano:  – w pierwszej kolejności brano pod uwagę liczbę punktów związanych z przynależnością do grup defaworyzowanych na rynku pracy,- w następnej kolejności decydowała zgodność głównego miejsca prowadzenia  planowanej działalności gospodarczej z lokalizacją PWP, do którego został złożony Formularz zgłoszeniowy, – w sytuacji, gdy w dalszym ciągu nie był możliwy wybór, uwzględniano liczbę punktów uzyskanych w punkcie C Karty oceny formularza zgłoszeniowego za uzasadnienie chęci podjęcia działalności gospodarczej,

– ostatecznym kryterium wyboru była mniejsza rozbieżność pomiędzy ocenami za część C Karty oceny formularza zgłoszeniowego członków Komisji Rekrutacyjnej.

Z osobami zakwalifikowanymi do rozmów z doradcami zawodowymi kontaktować się będą pracownicy poszczególnych PWP w celu umówienia na spotkanie. Osobom zakwalifikowanym na rozmowę z doradcą zawodowym przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem mają one obowiązek zabrania na spotkanie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających opisane w formularzu zgłoszeniowym, wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, licencje).

UWAGA: NIE ZABRANIE DOKUMENTÓW NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ JEST RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ
.

Po rozmowach z doradcą zawodowym do udziału w projekcie „Zostań przedsiębiorcą” zaproszonych zostanie  łącznie 80 osób w województwie, z których szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 40 tys. zł będzie miało 65 osób.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Informujemy, że w ramach II naboru do projektu w całym województwie wpłynęło  1413 formularzy zgłoszeniowych.