Listy rankingowe po rozmowach z doradcami zawodowymi – II nabór

ealizatorzy projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10): Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – Lider Projektu wraz z Partnerami: Centrum Rozwoju PROGRES, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w dniu 22 kwietnia 2011 r. ogłosili wyniki rekrutacji do Projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe dla poszczególnych Punktów Wspierania Przedsiębiorczości (PWP) po rozmowach z doradcami zawodowymi. Listy dostępne są również w poszczególnych PWP na terenie województwa.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie kontaktować się będą pracownicy poszczególnych PWP w celu umówienia na spotkanie. Osoby zaproszone do udziału w Projekcie potwierdzą swój udział podpisaniem Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.

Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej mają możliwość uczestnictwa w Projekcie, tylko
i wyłącznie w przypadku,  jeśli któryś z zaproszonych do Projektu Kandydatów zrezygnuje, bądź nie będzie mógł wziąć udziału w Projekcie. W pierwszej kolejności prawo to będzie miał Kandydat (Kandydaci) z największą ilością punktów na liście rezerwowej.

W przypadku, gdy więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy uzyskał identyczną notę końcową, zgodnie
z Regulaminem rekrutacji, kolejno uwzględniano:
– w pierwszej kolejności brano pod uwagę liczbę punktów związanych z przynależnością do grup defaworyzowanych na rynku pracy,
– w następnej kolejności decydowała zgodność głównego miejsca prowadzenia  planowanej działalności gospodarczej z lokalizacją PWP, do którego został złożony Formularz zgłoszeniowy,
– w sytuacji, gdy w dalszym ciągu nie był możliwy wybór, uwzględniano liczbę punktów uzyskanych w punkcie C Karty oceny formularza zgłoszeniowego za uzasadnienie chęci podjęcia działalności gospodarczej,
– ostatecznym kryterium wyboru była mniejsza rozbieżność pomiędzy ocenami za część C Karty oceny formularza zgłoszeniowego członków Komisji Rekrutacyjnej.

Przypominamy, że od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.