Listy rankingowe Projektu „Zostań przedsiębiorcą”

Realizatorzy projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10): Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – Lider Projektu wraz z Partnerami: Centrum Rozwoju PROGRES, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2010 r. zatwierdzili wyniki rekrutacji do Projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe dla poszczególnych Punktów Wspierania Przedsiębiorczości (PWP) po rozmowach z doradcami zawodowymi. Listy dostępne są również w poszczególnych PWP na terenie województwa.

Zgodnie z założeniami w I naborze zakwalifikowano do udziału w projekcie po 14 najwyżej ocenionych osób w każdym PWP (140 osób w całym województwie). Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma co najmniej 80% z nich (110 osób w województwie).

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie kontaktować się będą pracownicy poszczególnych PWP w celu umówienia na spotkanie. Osoby zaproszone do udziału w Projekcie potwierdzą swój udział podpisaniem Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.

Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej mają możliwość uczestnictwa w Projekcie, jeśli któryś z zaproszonych do Projektu Kandydatów zrezygnuje, bądź nie będzie mógł wziąć udziału w Projekcie. W pierwszej kolejności prawo to będzie miał Kandydat (Kandydaci) z największą ilością punktów na liście rezerwowej.

W przypadku, gdy więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy uzyskał identyczną notę końcową, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejno uwzględniano:  – w pierwszej kolejności brano pod uwagę liczbę punktów związanych z przynależnością do grup defaworyzowanych na rynku pracy,- w następnej kolejności decydowała zgodność głównego miejsca prowadzenia  planowanej działalności gospodarczej z lokalizacją PWP, do którego został złożony Formularz zgłoszeniowy, – w sytuacji, gdy w dalszym ciągu nie był możliwy wybór, uwzględniano liczbę punktów uzyskanych w punkcie C Karty oceny formularza zgłoszeniowego za uzasadnienie chęci podjęcia działalności gospodarczej (pyt. III. 7 formularza zgłoszeniowego).Każdemu z Państwa, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, w najbliższym czasie zostanie wysłany przez pracowników poszczególnych PWP, e-mail/list zawierający szczegóły dotyczące oceny Państwa formularzy.

Na wniosek Kandydata złożony w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) zostaną wysłane zeskanowane lub skserowane formularze zgłoszeniowe wraz z kartami oceny merytorycznej i kartą oceny doradcy zawodowego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
nie przysługuje odwołanie.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu. W styczniu 2011 roku ogłoszony zostanie termin kolejnej rekrutacji.