Nabór do projektu „I Ty możesz osiągnąć wiele”

Zapraszamy osoby z powiatu inowrocławskiego

Centrum Opiekuńczo – Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska – Prusak realizując wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy projekt pn. „I Ty możesz osiągnąć wiele” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłasza nabór do projektu do kolejnej 10-osobowej grupy osób dorosłych, które zostaną objęte cyklem szkoleń przygotowujących do pracy opiekuna/opiekunki dziecięcej. Po odbyciu szkoleń uczestnicy projektu zostaną skierowani na płatny 6-miesięczny staż zawodowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w terminie       do 8 września 2013 r.

Szczególnie do udziału w projekcie zapraszamy (z powiatu inowrocławskiego):
– mężczyzn,
– osoby do 25 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– rodziców samotnie wychowujących dzieci (zapewniamy opiekę nad dziećmi).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu przy ul. Roosevelta 37 a w Inowrocławiu
(w godzinach 09:00 – 15:00) oraz pod numerem telefonu (52) 352 24 98.