Nabór na szkolenia/kursy zawodowe w ramach Projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery”

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Od 13 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w ramach kursów / szkoleń tj. w ramach:

– szkolenia indywidualnego realizowanego w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku – wybór szkolenia potwierdzony diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD)

W ramach niniejszego naboru formularz rekrutacyjny mogą złożyć osoby z całego województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane udziałem w w/w formach wsparcia.

UWAGA – w formularzu rekrutacyjnym należy wybrać tylko jedną formę wsparcia w jednej lokalizacji, w której Kandydat chciałby odbywać kurs / szkolenie. NALEŻY KORZYSTAĆ Z FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAKTUALIZOWANEGO NA 7/2015.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników, który razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce projektu.