OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ” – II NABÓR

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Lider Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10) informuje, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dniu 30 sierpnia 2011 r. zaakceptowała ostateczne listy rankingowe Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego II edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą”.

Poniżej publikujemy ostateczne listy rankingowe wniosków według malejącej liczby punktów wraz z informacją na temat przyznanej kwoty dofinansowania oraz informacją, czy wniosek został rekomendowany do otrzymania dofinansowania. Uczestnikom Projektu od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Uczestnicy Projektu rekomendowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są do rozpoczęcia działalności gospodarczej najpóźniej do dnia podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

Przypominamy, iż zgodnie z §7 pkt. 3 i 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu „Zostań przedsiębiorcą” podpisanie Umowy
o udzieleniu wsparcia finansowego jest uwarunkowane złożeniem następujących dokumentów:

a)      kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

b)     kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,

c)      kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS prowadzonej działalności gospodarczej,

d)     oświadczenia o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis,

e)       zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

f)      oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz
z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy),

g)     oświadczenia Uczestnika Projektu, że w stosunku do niego ani nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego,

h)       oświadczenia Uczestnika Projektu, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto załącznikiem do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest Wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi zostać złożone w dwóch formach – obowiązkowo w formie weksla własnego oraz w drugiej zaakceptowanej przez Realizatora Projektu: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Każda z w/w form zabezpieczenia będzie obowiązkowo wymagała zadeklarowania zgody współmałżonka Uczestnika Projektu.

Z Uczestnikami Projektu kontaktować się będą pracownicy poszczególnych Punktów Wspierania Przedsiębiorczości w celu ustalenia szczegółów dotyczących podpisywania Umów.