Pani prof. Elżbieta Mączyńska uhonorowana Nagrodą Kopernika – Ekonomisty.

W dniu 17 września 2023 r. w Grudziądzu odbyła się uroczysta gala, podczas której Pani prof. Elżbieta Mączyńska odebrała z rąk Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego Nagrodę Kopernika – Ekonomisty za wybitne osiągnięcie w dziedzinie ekonomii i gospodarki w obszarze analizy ekonomicznej, finansów, wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Pani prof. Elżbieta Mączyńska jest profesorem nauk ekonomicznych, wieloletnim Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a obecnie Prezesem Honorowym PTE. To absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Była tam również kierownikiem studiów podyplomowych. Od początku lat 90. była także pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Obecnie nadal pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych. Była sekretarzem naukowym i członkiem Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, przewodniczącą Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki oraz członkiem Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Obecnie jest członkiem Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członkiem Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Ideą Nagrody Kopernika Ekonomisty jest wyróżnienie osób fizycznych lub instytucji, które przyczyniły się do rozwinięcia teorii ekonomii i teorii monetarnej, poprzez badania zinterpretowały zjawiska gospodarcze lub w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, rynku kapitałowego bądź wpłynęły na rozwój handlu międzynarodowego czy uzdrowienie gospodarki. Pierwszy raz została przyznana w 2022 roku doktorowi Wiktorowi Rozłuckiemu, wieloletniemu prezesowi zarządu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Galę w grudziądzkim teatrze uświetnił koncert zespołu TRE VOCI. Zaśpiewało trzech tenorów: Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie, a Pani Prof. raz jeszcze składamy gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji zamierzeń i celów oraz wielu dalszych sukcesów.

Fot. Łukasz Szalkowski