Podsumowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego PTE 28.11.2023

28.11.2023 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE, poświęcony aktualizacji statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

PTE – Oddział w Bydgoszczy reprezentowało łącznie 9 osób (komplet delegatów dla Bydgoszczy), w tym 7 delegatów oraz 2 pełnomocników. Przedstawiciele naszego Oddziału brali czynny udział w pracach Zjazdu – Prezes Zarządu Grzegorz Grześkiewicz był członkiem Komisji Statutowej, Członkini Zarządu Ewa Chmara była członkinią Komisji Skrutacyjnej, natomiast Członek Zarządu dr Jarosław Oczki był członkiem Komisji Mandatowej. Ponadto przedstawiciele Oddziału byli bardzo zaangażowani w dyskusję nad aktualizacją statutu.

Organizacja Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego była bardzo sprawna, głównie dzięki przyjęciu sposobu głosowania nad zmianami w statucie, który zaproponowany został przez Prezesa Grzegorza Grześkiewicza oraz bardzo dużemu zaangażowaniu Komisji Statutowej w przygotowanie propozycji zmian w statucie, o których delegaci zostali poinformowaniu przed Zjazdem.

Podczas Zjazdu przyjęto poprawki, nad którymi pracowali Członkowie Zarządu Oddziału podczas majowego posiedzenia Zarządu, w tym wiele zapisów ważnych dla sprawnego i nowoczesnego funkcjonowania PTE.

Bardzo dziękujemy delegatom, za zaangażowanie i za czynny udział w Zjeździe!