Projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” WYDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY – dla naboru do Czech i Niemiec

Informujemy, że dnia 26 kwietnia zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych odbyciem mobilności ponadnarodowej na Malcie.

Jednocześnie przedłużony zostaje nabór zgłoszeń do grup odbywających mobilność ponadnarodową w Czechach i w Niemczech – formularze rekrutacyjne Kandydatów do tych grup przyjmujemy do 6 maja 2016 r.

Przypominamy, że Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl) lub do punktów rekrutacyjnych na terenie województwa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne.