Rekrutacja

Planowane są dwa nabory (do 2 grup po 18 osób).

I – prowadzony w maju 2017 r.

II – prowadzony w styczniu 2018 r.

W ramach każdej grupy przez okres 9 miesięcy 18 uczestników realizować będzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Otoczenie zostanie rekrutowane do projektu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie.

W zakładce aktualności znajdą Państwo informację o dokładnych terminach naborów.


Kryteria rekrutacji: 

  1. przynależność do grupy docelowej (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym),
  2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  3. miejsce zamieszkania na terenie gmin, dla których przygotowany jest projekt (Nakło, Kcynia)

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania).

Szczegółowy opis kryteriów rekrutacji oraz zasad udziału w projekcie znajdą Państwo w załączonym poniżej regulaminie projektu.

Otoczenie zostanie rekrutowane do projektu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie.

Menu