Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” – II edycja

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” – II edycja

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz oraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0070/20 pt. Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” – II edycja.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 84 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu M. Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w ramach 21 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 5 nowych miejsc) do 30.09.2022 r.

Miejsce realizacji projektu: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 011 728,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 810 555,20 PLN

Menu