Zapytania ofertowe

Od września 2013 r. Bydgoski Klaster Przemysłowy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”.

30.10.2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 19/PTE/BKP/2013

Informujemy,  iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 19/PTE/BKP/2013 dotyczące wyboru ekspertów/doradców
– w związku z doradztwem indywidualnym dla pracowników przedsiębiorstw do szkoleń technicznych, ukierunkowanym na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach projektu „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działania 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”.

Na zapytanie ofertowe nr 19/PTE/BKP/2013 z dnia 16.10.2013 roku w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

·         dr inż. Dariusza Sykuterę,

·         prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego,

·         mgr inż. Piotra Czyżewskiego.

Złożone oferty spełniły kryteria obligatoryjne i punktowe oraz wymogi formalne, w związku z czym zostały wybrane do realizacji. Zamawiający skontaktuje się z w/w Oferentami w celu podpisania umowy na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego.

22.10.2013

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Informujemy,  iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytania ofertowe z dnia 27.09.2013 r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń technicznych w ramach projektu „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działania 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”.

Wybrano następujących trenerów do przeprowadzenia szkoleń technicznych:

20e646f963

Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Oferentami w celu podpisania umów na przeprowadzenie szkoleń technicznych.

Menu