Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom biernym zawodowo, podnoszącego ich świadomość i kwalifikacje, prowadzącego do wzrostu aktywności zawodowej i stopy zatrudnienia.

Projekt oferuje kursy realizowane w ramach projektu

Ponadto odbywać się będą spotkania z doradcami zawodowymi i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.dobrekwalifikacje.pte.bydgoszcz.pl

e88da9be54