Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Feniks s.c. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 40 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców powiatu lipnowskiego poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu do 30.06.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niesamodzielne, w tym osoby niepełnosprawne, starsze i doświadczające wielokrotnego wykluczenia.


Dzienny dom pobytu dysponuje 20 miejscami. W ofercie domu realizowane są działania takie jak:

1. zapewnienie uczestnikom możliwości  udziału w zajęciach usprawniających ruchowo, w tym rehabilitacyjnych.
2. prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.
3. zapewnienie uczestnikom dostępu do kultury i rekreacji.
4. udzielanie porad psychologicznych.
5. świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
6. wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników, w tym także natury prawnej.
7. udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych.
8. zapewnienie posiłków.

Za udział w projekcie pobierana jest symboliczna opłata. Zaplanowano 2 tury udziału po 20 osób każda:

I od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r.

II od lipca 2o17 r. do czerwca 2018 r.


 

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod nr. tel. 52 322 60 90 lub mailowo na adres gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl