„New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” realizowany jest w okresie od 02.10.2023 r. do 02.04.2025 r. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ponadnarodowymi (z Hiszpanii i Włoch) oraz w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt jest bezpośrednio finansowany ze środków UE w ramach Social Innovation+ Initiative.

Projekt adresowany jest do 48 młodych ludzi z grupy NEET (osoby, które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku od 18 do 29 lat, w tym w szczególności do osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, tj. osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych na rynku pracy i niezarejestrowanych jako bezrobotne, a także młodzi ludzi, którzy ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową nie mogą znaleźć pracy przez długi czas (długotrwale bezrobotny – bezrobotny powyżej 12 miesięcy).

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji z rynkiem pracy i integracji społecznej młodych ludzi z grupy NEET poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników, w tym szkolenia zawodowe i wyjazd zagraniczny w celu odbycia m.in. stażu zawodowego u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli szansę na:

Wsparcie w projekcie obejmie

  1. Przygotowanie do mobilności: przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu na mobilność, w tym szkolenia językowe i zawodowe, warsztaty, spotkania indywidualne, przygotowanie kulturowe i integracja z grupą.
  2. Mobilność: odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Hiszpanii lub Włoszech, kontynuacja szkolenia językowego, wycieczki turystyczno-kulturoznawcze, spotkania ze społecznością lokalną.
  3. Wsparcie uczestnika po powrocie z mobilności: wsparcie w wejściu na rynek pracy, w tym pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami.

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział w projekcie. Uczestnikowi przysługuje:

Planowane efekty projektu:

– 48 osób otrzyma kompleksowe wsparcie w projekcie,

– co najmniej 50% osób wejdzie na rynek pracy lub powróci do systemu edukacji.

 

 

 

Menu