Wiedza i doświadczenie = Zatrudnienie

loga-razem-EFS

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły realizację projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

realizowany jest w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy z obszaru woj. pomorskiego i wzmocnienie intensywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób na terenie województwa do 31 sierpnia 2018r.
Całkowita wartość projektu 1 447 007,76zł


Grupa docelowa

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie kierowane do osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących do wszystkich następujących grup:

Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

Cele szczegółowe projektu:

W ramach projektu udzielimy kompleksowego i indywidualnego wsparcia 110 osobom pozostającym bez pracy tj. bezrobotnym lub biernym zawodowo (z wyłączeniem osób przed 30 r.ż.), z obszaru woj. pomorskiego, zamieszkujących na terenie powiatów kościerskiego, chojnickiego lub człuchowskiego należących do wskazanej grupy docelowej.

Rekrutacja uczestników będzie przebiegać w trzech naborach:

I – 09-10/2016

II – 03-04/2017

III – 11-12/2017

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu:

Usługi doradztwa zawodowego – dla każdego uczestnika projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona diagnoza potrzeb, umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie doradca zawodowy dobierze kompleksowe formy wsparcia i określi tematykę  szkoleń/kursów i opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD)  dla każdego uczestnika projektu.

Usługi poradnictwa zawodowego i warsztaty doradztwa zawodowego – uczestnikowi projektu zostanie udzielona pomoc w wyborze zawodu, kierunku kształcenia lub ewentualnej zmiany kwalifikacji. Dodatkowo każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach doradztwa zawodowego, które będą dotyczyć sposobów wykorzystywania potencjału osobistego, planowania kariery, komunikacji z rynkiem pracy i tp.

Usługi pośrednictwa pracy  (indywidualne i grupowe) działania obejmujące pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy dla uczestników projektu, inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami. W ramach warsztatów pośrednik pracy przedstawi uczestnikom projektu metody aktywnego poszukiwania pracy – w tym przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i symulacje rozmów w pracodawcami.

W ramach projektu zostanie utworzone Biuro Aktywizacji Zawodowej, w którym uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z konsultacji z pośrednikiem pracy.

Opieka psychologiczna – w ramach projektu przewidziano konsultacje z psychologiem dla uczestników projektu zgodnie z potrzebami.

Szkolenia – jako uzupełnienie lub potwierdzenie już posiadanych kompetencji uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, co umożliwi im późniejsze skorzystanie z dostępnych na rynku ofert pracy.

Staże – 55-ciu uczestników projektu będzie miało możliwość skorzystania ze stażu (3mies.) w celu zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców w danej branży na wskazanym stanowisku pracy.

Wsparcie mobilnościowe – w ramach projektu w przewidziano wsparcie w postaci instrumentów mobilnościowych tj. dodatek relokacyjny, refundacja kosztów dojazdu na warsztaty/szkolenia/staże.