PTE – Oddział w Bydgoszczy zaprasza 28.06.2017 r. do udziału w szkoleniu pn.: „Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów EFS w SL 2014”.

CELEM SZKOLENIA JEST przekazanie uczestnikom wiedzy: jak właściwie oceniać, ponosić i rozliczać wydatki w ramach projektów EFS, w jaki sposób analizować wytyczne obowiązujące w zakresie kwalifikowalności wydatków, jak prawidłowo prowadzić sprawozdawczość projektów EFS, w tym w systemie SL 2014.

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA

I. Kwalifikowalność wydatków.

1. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2. Ocena kwalifikowalności wydatku.
3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
4. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności).
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków.
6. Zatrudnianie personelu.
7. Cross – financing i środki trwałe.
8. Wkład własny w projekcie.
9. Koszty pośrednie.
10. Projekty partnerskie.
11. Reguła proporcjonalności.

II. Rozliczanie i sprawozdawczość projektów EFS w SL 2014.

1. Wymogi dotyczące sprawozdawczości wynikające z umowy o dofinansowanie.
2. Zasady pracy w systemie SL 2014.
3. Logowanie do systemu SL 2014 z wykorzystaniem ePUAP.
4. Szczegółowe omówienie poszczególnych funkcjonalności systemu:
a. Wnioski o płatność.
b. Częściowe wnioski o płatność.
c. Korespondencja.
d. Harmonogram płatności.
e. Monitorowanie uczestników projektu.
f. Baza personelu.
g. Zamówienia publiczne.

5. Przygotowanie wniosku o płatność – postęp rzeczowy.
6. Przygotowanie wniosku o płatność – postęp finansowy.
7. Wnioski o płatność – terminy.

Szkolenie organizowane w łącznym wymiarze 8 dydaktycznych.

 

PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00 w tym przewidziane są 2 przerwy kawowe po 15 minut oraz przerwa na lunch 30 minut.


GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ 
WYKŁADOWCA

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy.  Autor i realizator kilkudziesięciu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami na rzecz przedsiębiorstw z pomocą publiczną i pomocą de minimis. Posiada międzynarodowy certyfikat menedżera projektów PRINCE2. Ukończył studia dzienne na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akredytowany trener Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2007-2014 kierownik Regionalnego Ośrodka EFS działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy. Od 2015 r. Przy realizacji projektów EFS współpracował między innymi z takimi firmami jak FRoSTA, Skraw-Mech, KPEC, Bydgoskie Fabryki Mebli, Bio Centrum, Tyco Electronics, HANPLAST, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

 

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLENIA – siedziba PTE w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Dom Ekonomisty, sala 2.

 

DATA SZKOLENIA – 28 czerwiec 2017 r.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ: materiały szkoleniowe, poczęstunek w postaci przerwy kawowej i lunchu oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

CENA OD OSOBY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU WYNOSI 180 ZŁ BRUTTO (słownie: sto osiemdziesiąt złotych brutto), opłata zwolniona z VAT. Opłatę za szkolenie należy dokonać najpóźniej do dnia 23.06.2017 r. na rachunek – 67 1090 1072 0000 0001 0184 7750. Dokonanie płatności w/w terminie jest warunkiem udziału w szkoleniu. Po uregulowaniu płatności nastąpi potwierdzenie uczestnictwa.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego do dnia 23.06.2017 r. na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub chmara@pte.bydgoszcz.pl

 

ZAPRASZAMY !