REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY III – nowa ścieżka kariery” („ABC przedsiębiorczości”) – WYDŁUŻENIE NABORU DO 02.03.2015 R.!!!

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Od 2 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych szkoleniem „ABC przedsiębiorczości” oraz ubieganiem się o jednorazową dotacje inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 tys. zł).

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce projektu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje (wszystkie dokumenty składamy w 1 egzemplarzu) formularz rekrutacyjny oraz załączniki:

– kopia świadectwa pracy i kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób zwolnionych,

– kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób w okresie wypowiedzenia,

– zaświadczenie od pracodawcy opatrzone podpisem osoby upoważnionej i pieczęcią (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Uczestników),

– zestaw oświadczeń stanowiących załącznik nr 2b (Grupa II) do Regulaminu rekrutacji Uczestników,

– kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),

– kserokopia zaświadczeń o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej (jeśli dotyczy).