REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY III – NOWA ŚCIEŻKA KARIERY” dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej i otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł

Od 11 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” realizowanym w Bydgoszczy.

Następne dwa nabory – do grupy w Inowrocławiu i Włocławku zostaną ogłoszone w kolejnych miesiącach. Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

W ramach niniejszego naboru formularz rekrutacyjny mogą złożyć osoby z całego województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane udziałem w „ABC przedsiębiorczości” realizowanym w Bydgoszczy’

UWAGA – w formularzu rekrutacyjnym należy wybrać tylko jedną formę wsparcia w jednej lokalizacji, w której Kandydat chciałby odbywać szkolenie. NINIEJSZY NABÓR DOTYCZY SZKOLENIA „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W BYDGOSZCZY – ZAZNACZENIE INNEJ LOKALIZACJI NIŻ BYDGOSZCZ SPOWODUJE NIESPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce projektu.