REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY IV – CZAS NA NOWY START”

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu. Od 5 maja 2014 r. do 19 maja 2014 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach naboru formularze rekrutacyjne mogą złożyć osoby z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast wsparcie szkoleniowo-doradcze tj. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”, warsztaty i doradztwo realizowane będą we Włocławku. W formularzu rekrutacyjnym można wskazać tylko jedną lokalizację, którą Kandydat jest zainteresowany – Włocławek (wskazanie lokalizacji Bydgoszcz jest równoznaczne z odrzuceniem na etapie oceny formalnej, ponieważ nabór do Bydgoszczy został zakończony).

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce projektu.

SPOTKANIA INFORMACYJNE ODBĘDĄ SIĘ:

a) w Bydgoszczy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Długiej 34 w sali 201:

– 12.05.2014 o godzinie 12.00

b) we Włocławku w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości na ul. Toruńskiej 148

– 14.05.2014 o godzinie 10.00

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje (wszystkie dokumenty składamy w 1 egzemplarzu) formularz rekrutacyjny oraz załączniki:

–        kopia świadectwa pracy i kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób zwolnionych,

–        kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób w okresie wypowiedzenia,

–        zaświadczenie od pracodawcy opatrzone podpisem osoby upoważnionej i pieczęcią (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Uczestników),

–        zestaw oświadczeń stanowiących załącznik nr 2b (Grupa II – osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, ubiegające się o jednorazową dotację inwestycyjną) do Regulaminu rekrutacji Uczestników,

–        kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),

–        założenia planowanej działalności gospodarczej na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Uczestników (dotyczy Kandydatów do Grupy II),

–        kserokopia zaświadczeń o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

Serdecznie zapraszamy!