REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY IV – CZAS NA NOWY START” (szkolenia/kursy zawodowe)

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Od 22 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych szkoleniami/kursami zawodowymi.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników, który razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce projektu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje (wszystkie dokumenty składamy w 1 egzemplarzu) formularz rekrutacyjny oraz załączniki:

– kopia świadectwa pracy i kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób zwolnionych,

– kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób w okresie wypowiedzenia,

– zaświadczenie od pracodawcy opatrzone podpisem osoby upoważnionej i pieczęcią (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Uczestników),

– zestaw oświadczeń stanowiących załącznik nr 2a (Grupa I – osoby zainteresowane szkoleniami/kursami zawodowymi) do Regulaminu rekrutacji Uczestników,

– kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),

– kserokopia zaświadczeń o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej (jeśli dotyczy).