Rozpoczynamy rekrutację uczestników do nowego Projektu „Mobilni na rynku pracy – projekt aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt skierowany jest do osób młodych (18-35 lat), które zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie pracują, nie uczą się i nie studiują dziennie.

Celem Projektu jest pomoc w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu zatrudnienia.

Cel ten osiągnięty będzie dzięki udziałowi uczestników w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

a) przygotowanie w kraju – kurs zawodowy, szkolenie językowe, warsztaty itp.

b) wyjazd zagraniczny – ok. 3-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego z Niemiec, Czech lub Malty, obejmujący staż zawodowy, zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.

c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, kurs zawodowy, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji, który wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce Projektu.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie przyjmujemy od 7 do 20 kwietnia.

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, który znaleźć można na stronie internetowej w części Projekty Unijne, zakładka „Mobilni” bądź w Biurze Projektu oraz załączyć wskazane w nim zaświadczenia.

Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego. Formularze będzie można także wypełnić i złożyć podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami Projektu.

Spotkania w Bydgoszczy: 7 i 14.04.2016 w godzinach 9:00, 10:00 i 11:00.