Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/7.2.1/2012

Przedmiotem zamówienia była organizacja i przeprowadzenie dwóch edycji kursu z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej/opiekunek dziecięcych.

Kurs skierowany jest do 20 uczestników projektu podzielonych na dwie grupy. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „I Ty możesz osiągnąć wiele”,  realizowanego przez Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne w Inowrocławiu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W terminie składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty.

W wyniku oceny ofert wybrano wykonawcę:

AKADEMIĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Sp. z o.o. ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk.

Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny.