Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 18/BFM/2013

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia: „Sztuka prezentacji”, w ramach projektu „Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI S.A.” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z przedsiębiorstwem Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. Z siedzibą w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer umowy o dofinansowanie projektu: UM_SP.433.1.269.2012. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nawiąże współpracę z Wykładowcą/Trenerem realizującym szkolenie „Sztuka prezentacji”, 1 grupa (8 osób) x 16 godzin dydaktycznych na grupę.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych na wyżej wymienione zadania.

Zapytanie ofertowe nr 18/BFM/2013 z 03.06.2013 r. zostało rozstrzygnięte 21.06.2013 r.

W terminie składania ofert, tj. od 03.06.2013 r.- 21.06.2013 r. do godz. 12.00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty, które spełniły warunki formalne i warunki udziału w postępowaniu ofertowym i zostały skierowane do dalszej oceny.

O wynikach oceny wszyscy oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.