Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/PP/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/PP/2012 z 27.03.2012 r. zostało rozstrzygnięte 20.04.2012 r.

Na zapytanie ofertowe nr 3/PP/2012 w wyznaczonym terminie wpłynęło:

– w zakresie szkoleń / warsztatów / doradztwa – 30 ofert, 28 z nich spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny.

– w zakresie udziału w Komisji Oceny Wniosków – 6 ofert, 6 z nich spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny.

W wyniku oceny wybrano 10 wykonawców, którzy będą realizowali szkolenia, warsztaty i doradztwo indywidualne oraz 6 członków do udziału w Komisji Oceny Wniosków.

Wszyscy Kandydaci, którzy złożyli oferty zostaną mailowo poinformowani o wynikach oceny ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/PP/2012 z 27.03.2012 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu zajęć – szkoleń, warsztatów (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) oraz przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu i oceny wniosków, w tym biznesplanów w ramach prac Komisji Oceny Wniosków  (usługi doradztwa CPV 85312320-8) w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Zamawiający planuje zatrudnić wykładowców / trenerów / doradców do przeprowadzenia następujących prac (określenie zakresu oferty):

 

 1. a)      6 modułów w ramach szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”:

 

 1. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej (w tym prawo pracy) – 2 grupy po 12 godzin,

 

 1. Biznesplan – 2 grupy po 12 godzin,

 

 1. Zarządzanie finansami firmy – 2 grupy po 3 godziny,

 

 1. Zarządzanie i marketing – 2 grupy po 5 godzin,

 

 1. Obsługa finansowa firmy – 2 grupy po 4 godziny,

 

 1. Negocjacje i techniki sprzedaży – 2 grupy po 4 godziny,

 

 1. b)      warsztatów aktywizacyjnych – 6 grup po 4 godziny,

 

 1. c)       warsztatów „Kobieta w Biznesie” – 4 grupy po 4 godziny (dla kobiet planujących rozpocząć działalność gospodarczą),

 

 1. d)      warsztatów „Kobieta na rynku pracy” – 2 grupy po 4 godziny (dla kobiet planujących podjęcie zatrudnienia),

 

 1. e)      warsztatów „Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja” – 6 grup po 8 godzin,

 

 1. f)       szkolenia „Prawo pracy w praktyce” – 2 grupy po 8 godzin,

 

 1. g)      doradztwa ogólnego indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu – 40 osób po średnio 5 godzin zegarowych,

 

 1. h)      oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, w tym biznesplanów i wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Komisji Oceny Wniosków – ok. 40 wniosków sprawdzanych każdy przez 2 oceniających.

 

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na wyżej wymienione szkolenia, warsztaty, doradztwo i udział w KOW.

Liczba ofert w podziale na zakres oferty:

Zakres oferty

MODUŁ SZKOLENIA / WARSZTAT / DORADZTWO

 

 

 

 

 

Symbol zakresu oferty

 

 

 

Liczba ofert

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej (w tym prawo pracy)

 

 

 

ABC1

 

 

 

6

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Biznesplan

 

 

 

ABC2

 

 

 

8

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Zarządzanie finansami firmy

 

 

 

ABC3

 

 

 

2

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Zarządzanie i marketing

 

 

 

ABC4

 

 

 

5

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Obsługa finansowa firmy

 

 

 

ABC5

 

 

 

4

 

 

 

ABC przedsiębiorczości – Negocjacje i techniki sprzedaży

 

 

 

ABC6

 

 

 

7

 

 

 

Warsztaty aktywizacyjne

 

 

 

WA

 

 

 

7

 

 

 

Warsztaty „Kobieta w Biznesie”

 

 

 

WKB

 

 

 

5

 

 

 

Warsztaty „Kobieta na rynku pracy”

 

 

 

WKP

 

 

 

4

 

 

 

Warsztaty „Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja”

 

 

 

WKI

 

 

 

12

 

 

 

Szkolenie „Prawo pracy w praktyce”

 

 

 

PP

 

 

 

3

 

 

 

Doradztwa ogólnego indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu

 

 

 

DI

 

 

 

13

 

 

 

Udział w Komisji Oceny Wniosków

 

 

 

KOW

 

 

 

6

 

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano 16 osób. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 30.04.2012 r. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Oferentami  w celu podpisania umów na realizację zajęć. W przypadku rezygnacji przez wybranego Oferenta z podpisania umowy Zamawiający będzie kontaktował się z kolejnymi Oferentami sklasyfikowanymi w rankingu.