Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 4/PP/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/PP/2012 z 27.03.2012 r. zostało rozstrzygnięte 18.04.2012 r.

Na zapytanie ofertowe nr 4/PP/2012 w wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert. Pięć z nich spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny. W wyniku oceny wybrano wykonawcę, który będzie realizował wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu „Powrót na rynek pracy II” w okresie do 30.06.2013 r. Wszyscy Kandydaci, którzy złożyli oferty zostaną mailowo poinformowani o wynikach oceny ofert.