Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 5/PP/2012

Zapytanie ofertowe nr 5/PP/2012 z 17.05.2012 r. zostało rozstrzygnięte 11.06.2012 r.

Na zapytanie ofertowe nr 5/PP/2012 w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, wszystkie spełniły wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny. W wyniku oceny wybrano 4 wykonawców, którzy będą realizowali poszczególne moduły kursu „Księgowości komputerowej” w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II”.

Wszyscy Kandydaci, którzy złożyli oferty zostaną mailowo poinformowani o wynikach oceny ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w ramach kursu „Księgowości komputerowej” (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) w projekcie pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Kurs „Księgowości komputerowej” będzie składał się z 6 modułów – Zamawiający planuje zatrudnić wykładowców do przeprowadzenia następujących zajęć (określenie zakresu oferty).

  1. Podstawy rachunkowości – 96 godzin lekcyjnych, tj. 12 dni szkoleniowych w godz. 8-16
  2. Księgowość komputerowa (z wykorzystaniem FK SYMFONIA) – 48 godzin lekcyjnych, tj. 6 dni szkoleniowych w godz. 8-16
  3. Dokumentacja płacowa, kadrowa i rozliczenia ZUS – 24 godziny lekcyjne, tj. 3 dni szkoleniowe w godz. 8-16
  4. Program SYMFONIA Kadry i Płace – 16 godzin lekcyjnych, tj. 2 dni szkoleniowe w godz. 8-16
  5. Program Płatnik – 24 godziny lekcyjne, tj. 3 dni szkoleniowe w godz. 8-16

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym osobno dla 6 zakresów oferty.

Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty, które podlegały ocenie zostały sklasyfikowane w rankingach dotyczących danego zakresu oferty według malejącej noty końcowej.

Do realizacji zamówienia wybrano 4 osoby. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 30.06.2012 r. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Oferentami  w celu podpisania umów na realizację zajęć. W przypadku rezygnacji przez wybranego Oferenta z podpisania umowy Zamawiający będzie kontaktował się z kolejnymi Oferentami sklasyfikowanymi w rankingu.