Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 6/PP/2012

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 6/PP/2012

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia / kursu (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Zapytanie ofertowe nr 6/PP/2012 z 05.06.2012 r. zostało rozstrzygnięte 25.06.2012 r.

Na zapytanie ofertowe nr 6/PP/2012 w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, a 5 z nich spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny. W wyniku oceny wybrano 2 wykonawców, którzy będą realizowali szkolenia i kursy w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II”.

Wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną mailowo poinformowani o wynikach oceny ofert.