Seminarium w ramach projektu „Krok do przodu”

30 września w Domu Ekonomisty odbyło się seminarium informacyjne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w ramach projektu systemowego „Krok do przodu”.

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy „Krok Do Przodu” realizowany w ramach Priorytetu ViI. Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zaktywizowanie osób z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy tak, aby wyzwolić w nich motywację do zmian i przełamania barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych (pracownika, rodzica, członka społeczności lokalnej itp.).
Grupę docelową projektu systemowego „Krok do przodu” stanowią kobiety i mężczyźni, którzy korzystają z pomocy społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby: długotrwale bezrobotne, poszukujące pracy, bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.