„Skuteczny Kierownik, Mistrz, Brygadzista – szkolenia dla osób zarządzających zasobami ludzkimi”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub niższym. Jest to jeden z istotnych problemów rynku pracy w woj. kujawsko-pomorskim. Występuje tu zjawisko trwałego wycofywania się z rynku pracy znacznej części osób z niskim wykształceniem w wieku powyżej 45 lat. Powodem tego są trudności z utrzymaniem pracy lub znalezieniem nowej ze względu na zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, konkurencje ze strony osób młodszych.

Pracownicy pełniący funkcje kierownicze niższego i średniego szczebla ze średnim wykształceniem w wieku 45+ posiadają często duże doświadczenie zawodowe, są specjalistami w swoich dziedzinach, brakuje im jednak umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, znajomości prawa pracy, obsługi technologii informatycznych, zdolności interpersonalnych, czyli cech niezbędnych do wykonywania w sposób skuteczny obowiązków kierowniczych. Dlatego projekt skierowany jest do kadry kierowniczej niższego szczebla w przedsiębiorstwach (kierowników, mistrzów i brygadzistów) oraz osób zamierzających objąć te stanowiska. Bez umiejętności kierowania zasobami ludzkimi kierownicy, mistrzowie i brygadziści stają się coraz mniej wartościowi dla pracodawców.

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukończyły 45 lat i mają co nawyżej średnie wykształcenie.