Szkolenia dla asesorów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniach 1-2.X i 6-7.X zorganizowało szkolenia dla członków Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoleniami objęto asesorów odpowiedzialnych za wybór projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem szkoleń było podniesie umiejętności członków KOP w zakresie oceny projektów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. te dotyczące podejścia do oceny, spójności wniosku, instrukcji i karty oceny merytorycznej oraz zasad oceny projektów. Omawiano także zasady stosowania pomocy publicznej w projektach do Europejskiego Funduszu Społecznego, a także kwestie związane z oceną polityk horyzontalnych.