Wizyta studyjna w Hiszpanii

Wizyta studyjna w Hiszpanii

W czerwcu 2021 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach grantu pt. SECOND CHANCE poświęconego aktywizacji zawodowej osób młodych.

Środki na realizację grantu pozyskane zostały z konkursu Fundacji Fundusz Współpracy, który umożliwia rozszerzenie wdrażanych już projektów o współpracę ponadnarodową. W ramach grantu realizowanego przez PTE Oddział w Bydgoszczy takie rozszerzenie przewidziano dla projektu „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” dedykowanego osobom młodym nieaktywnym na rynku pracy.

Celem grantu jest wypracowanie kompleksowego programu wsparcia osób do 29 roku życia, w tym obcokrajowców w procesie aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem umiejętność pracy w zespole wielokulturowym. Takie wsparcie obecnie nie jest dostępne dla uczestników projektu. Program opracowany zostanie przez zespół ekspertów z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego z Hiszpanii organizacji Asociación para el Estudio y la Promoción del Bienestar Social (PROBENS) z Barcelony, która od ponad 20 lat zajmuje się aktywizacją zawodową młodzieży, w tym zwłaszcza obcokrajowców.

Podczas wizyty w Barcelonie zespół pracujący nad nowym programem miał okazję zapoznać się z metodami pracy i działaniami prowadzonymi przez PROBENS, takimi jak przygotowanie kulturowe, językowe, poradnictwo indywidualne, w tym psychologiczne, szkolenia, czy też mieszkania chronione. Pracownicy partnera podzielili się swoimi doświadczeniami zebranymi podczas tych działań, stosowaną metodyką aktywizacji oraz wnioskami z wieloletniej pracy z młodzieżą nieaktywną zawodowo. Specyfikę aktywizacji osób młodych na gruncie hiszpańskim zaprezentowały także podmioty współpracujące z naszym partnerem na co dzień w procesie aktywizacji zawodowej osób młodych. Ciekawym i zapadającym w pamięć punktem wizyty studyjnej było spotkanie z uczestnikami projektów prowadzonych przez PROBENS, młodymi obcokrajowcami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami z udziału w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej.

Program wizyty pozwolił na zebranie wielu ciekawych wniosków i doświadczeń, które staną się podstawą kompleksowego programu wsparcia osób młodych do 29 roku życia. Zostanie on zastosowany w projekcie „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Program ten obejmie takie elementy jak:

W ten sposób projekt grantowy pozwoli na wprowadzenie do projektu standardowego nowych form wsparcia i ulepszonych rozwiązań obejmujących proces aktywizacji zawodowej oraz rozwijania umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym.