WSPARCIE POMOSTOWE LISTA RANKINGOWA – I NABÓR

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Lider Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10) informuje, że po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dniu 02.08.2011 r. wyraziła zgodę na publikację listy rankingowej Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników I edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą”, nie wnosząc do niej zastrzeżeń.

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”  każdy z Uczestników otrzyma pocztą tradycyjną kopie Kart ocen Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

OD DECYZJI KOMISJI OCENY WNIOSKÓW NIE PRZYSŁUGUJE UCZESTNIKOWI ODWOŁANIE.

Komisja Oceny Wniosków decydując o przyznaniu bądź nie przyznaniu wsparcia pomostowego lub o obniżeniu kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pod uwagę brała uzasadnienie potrzeby otrzymania przez Uczestnika wsparcia zawarte we wniosku o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz adekwatność rodzaju i wysokości wydatków.

Finansowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową wypłacaną Uczestnikowi Projektu miesięcznie (w miesięcznych transzach) w kwocie nie większej niż 1100,00 zł przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

UWAGA: W ramach podstawowego wsparcia pomostowego nie będą kwalifikowane żadne wydatki poniesione przez Uczestnika przed dniem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe podstawowe może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zamknięty katalog wydatków kwalifikowanych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje koszty:

a)      ZUS, a w przypadku, gdy Uczestnik Projektu pozostaje w KRUS możliwe jest pokrycie składki ubezpieczenia wyłącznie w kwocie proporcjonalnej do wysokości podwyższonego wymiaru składki wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej

b)      administracyjne, w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłat telekomunikacyjnych (telefon, Internet),

c)       eksploatacji pomieszczeń, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,

d)      usług księgowych,

e)      związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z Uczestnikiem Projektu, któremu przyznano wsparcie pomostowe podstawowe podpisywana będzie Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego. W umowie określone są w szczególności wartości oraz warunki wypłaty środków. Realizator Projektu wypłaci Uczestnikowi Projektu podstawowe wsparcie pomostowe w formie zaliczki w równych miesięcznych ratach.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Uczestnik Projektu jest zobowiązany ponosić wydatki zgodnie z zaakceptowanym przez KOW wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, tzn. zgodnie z wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, po uwzględnieniu kart oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego [ewentualnie wspólnego stanowiska, jeśli dotyczy]. Wyżej wymienione dokumenty stanowić będą załączniki do Umowy.

Realizator Projektu uzależnia wypłatę kolejnych rat od prawidłowego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. Warunkiem wypłaty kolejnej transzy jest złożenie przez Uczestnika Projektu oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaakceptowanym przez KOW wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

Warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za kwalifikowalne jest: wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego; złożenie przez Uczestnika Projektu oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaakceptowanym przez KOW wnioskiem
o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz zestawienia poniesionych wydatków
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego
w Umowie o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.