Wsparcie

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy są instytucjami realizującymi Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w ramach programu TOR#10.

OWP został powołany w styczniu 1995 roku przy współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Bankiem Światowym oraz Urzędem Miasta Inowrocławia w drodze konkursu ogólnopolskiego, a FRP w listopadzie 1996 roku.

OWP i FRP swoim zasięgiem działania obejmują obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem powołania tych jednostek było aktywne wspieranie przedsiębiorczości, ukierunkowanej na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej małej firmy.


Ośrodek uczestniczy we wszelkich inicjatywach, mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Cele działalności OWP są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami lokalnego rynku pracy. W szczególności obejmują:

Cele OWP są realizowane poprzez działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną:
1) w ramach Ośrodka odbywają się bezpłatne konsultacje dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia firmy m.in.: marketingu, finansów, podatków i rachunkowości, wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa, oceny źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2) działalność szkoleniowa polega na organizowaniu przez OWP różnorodnych kursów, seminariów, warsztatów dotyczących teorii, a także praktyki przedsiębiorczości, skierowanych do:

Są to szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie: zakładania i prowadzenia własnej firmy, podatków,przedsiębiorczości, obsługi komputera, kas fiskalnych, sekretariatu, języka angielskiego, rachunkowości, księgowości komputerowej.
3) działalność informacyjna polega na dostarczeniu lub umożliwieniu klientowi Ośrodka dostępu do informacji gospodarczej potrzebnej przy zakładaniu i kierowaniu firmą. Dostarczanie informacji jest elementem uzupełniającym działalność podstawową OWP.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – jego nadrzędnym celem jest pobudzanie i uaktywnianie działalności gospodarczej poprzez pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych, preferencyjnych pożyczek. Jest jednym z elementów stworzonego systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość. Fundusz jest istotnym instrumentem wspierającym jednostki samorządowe oraz rządowe w walce z bezrobociem, a także jednostką wpływającą na rozwój drobnej przedsiębiorczości.
Udzielanie pożyczek przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu prowadzone jest w oparciu o regulaminy, zaakceptowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, określające precyzyjnie zakres, zasady i procedury takiej działalności. Regulamin stanowi, że każdy klient Funduszu spełniający określone warunki może ubiegać się o pożyczkę na identycznych warunkach.

FRP w Inowrocławiu oferuje różnego typu pożyczki (w ramach różnych programów) pochodzące ze środków: Banku Światowego, dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Działalność związana z udzielaniem pożyczek przebiega według ściśle opracowanych procedur.

Osoby do kontaktu:
Karolina Walczak – Kierownik OWP-FRP, e-mail:walczak@pte.bydgoszcz.pl
Bartosz Kraziński – Specjalista pożyczkowy, e-mail:krazinski@pte.bydgoszcz.pl

Adres:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław
tel./fax: 52 357-56-79,
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl